Tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh Nghiệp năm 2005 và Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, nếu doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động thì có quyền tạm ngưng kinh doanh. Việc tạm ngừng kinh doanh phải được Thông báo bằng văn bản tới cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tối đa được pháp luật quy định đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh là hai năm. Mỗi lần tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 năm.

1. Thành phần hồ sơ :

- Thông báo về việc tạm ngưng

- Quyết định tạm ngưng của Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

- Mục lục hồ sơ

- Bìa hồ sơ

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

- Số lượng hồ sơ : 01 bộ

2. Thời hạn giải quyết : 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

3. Gói dịch vụ:

- Gói 1: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của Sở Kế Hoạch Đầu Tư + Nộp thông báo tạm ngưng tại Chi cục thuế : 1.000.000 đ(Tạm ngưng tại chi cục thuế với điều kiện không còn nợ thuế hoặc báo cáo thuế)

Hỗ trợ trực tuyến

TOP