Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 57 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ, nếu doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động thì có quyền tạm ngưng kinh doanh. Việc tạm ngừng kinh doanh phải được thông báo bằng văn bản tới cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tối đa được pháp luật quy định đối với trường hợptạm ngừng kinh doanh là hai năm. Mỗi lầntạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm.

1. Thành phần hồ sơ:

- Thông báo

- Quyết định

- Mục lục hồ sơ

Số lượng hồ sơ : 01 bộ

2. Thời hạn giải quyết : 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ

3. Gói dịch vụ :

- Thủ tục tạm ngưng kinh doanh của sở + Thủ tục tạm ngưng tại Chi cục thuế : 800.000 đ (tạm ngưng tại chi cục thuế với điều kiện không còn nợ thuế và báo cáo thuế)

Hỗ trợ trực tuyến

TOP